Apr 02, 2024

Pressmeddelande Disruptive Pharma offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Disruptive Pharma offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Disruptive Pharma Holding AB (publ) (”Disruptive Pharma” eller ”Bolaget”) har, med anledning av företrädesemissionen om cirka 35 MSEK (”Företrädesemissionen”), som beslutades av styrelsen den 27 februari 2024 och godkändes av den extra bolagstämman den 2 april 2024, upprättat ett prospekt (”Prospektet”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Sammanfattning av Företrädesemissionen
• Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets fortsatta utveckling av dess första läkemedelskandidat DPH001. Huvudmålet är att genomföra en klinisk pilotstudie med syfte att utreda biotillgänglighet och andra centrala produktkarakteristika för DPH001. Vidare avser Bolaget att slutföra utvecklingsarbete kopplat till att identifiera Bolagets nästa produktkandidat och inleda den pre-kliniska utvecklingen.
• Företrädesemissionen är villkorad till att emissionen tecknas till minst 25 MSEK och omfattar därmed, minst 531 914 och högst 746 830 nya aktier till en teckningskurs om 47 SEK per aktie vilket, vid fulltecknande, tillför Bolaget cirka 35 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• För varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 3 april 2024 erhålles sju (7) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
• Teckningstiden löper från och med 5 april till och med den 19 april 2024.
• I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser uppgående till totalt cirka 13,7 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av Företrädesemissionen från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledning. Därutöver har externa investerare samt vissa av Bolagets större befintliga aktieägare, utöver sin pro rata andel, lämnat investeringsåtaganden om totalt cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 8,9 procent av Företrädesemissionen. Således har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och investeringsåtaganden om sammanlagt cirka 16,8 MSEK, motsvarande cirka 47,9 procent av Företrädesemissionen.
• Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
• Som lägst medför Företrädesemissionen en ökning av Bolagets aktiekapital om cirka 2 533 333,96 kronor innebärande en utspädning om cirka 71,4 procent. Vid fulltecknande medför Företrädesemissionen en ökning av Bolagets aktiekapital om cirka 3 556 909,21 SEK och innebärande en maximal utspädning om cirka 77,8 procent.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

Prospektet
Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 2 april 2024, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, Aktieinvest och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.distruptivepharma.se, www.aktieinvest.se, www.redeye.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
3 april 2024 – Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
5 april – 19 april 2024 – Teckningsperiod
23 april 2024 – Beräknad dag för offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Rådgivare
Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Disruptive Pharma i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Åsberg, CEO
Tel: +46 709 491721
E-mail: peter.asberg@disruptivepharma.com

Dokument angående företrädesemissionen
Prospekt avseende företrädesemission
Folder – Sammanfattning av företrädesemission

Om Disruptive Pharma
Disruptive Pharma är ett läkemedelsföretag som använder sin innovativa MMC läkemedelsleveransteknologi för att möjliggöra amorfa läkemedelsformuleringar. Vi strävar efter att samarbeta med partners för att omvandla deras API:er till nya och kommersiellt attraktiva läkemedelsprodukter. Disruptive Pharma tillhandahåller MMC-teknologi och expertis för att lösa problem med läkemedelsleverans. Företagets MMC-teknologi är baserad på partikulär amorfa mesoporösa magnesiumkarbonat, vilket ger konkurrensfördelar jämfört med andra teknologier. Dessutom utvecklar företaget sin egen pipeline av supergeneriska/505(b)(2)-produkter för att adressera betydande outnyttjade medicinska och kommersiella behov. Det ledande produkten, en MMC-förbättrad sorafenib för behandling av HCC och RCC, kommer att gå in i kliniken under andra halvan av 2024.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Disruptive Pharma. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Disruptive Pharma kommer endast att ske genom de prospekt som Disruptive Pharma offentliggjorde den 2 april 2024. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Disruptive Pharma har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans “Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antagandena som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag.