Företrädesemission april 2024

VIKTIG INFORMATION
INFORMATIONEN ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.
Länk –> Viktig information angående företrädesemission april 2024 (PDF)

IMPORTANT INFORMATION
THE INFORMATION MAY NOT BE DISCLOSED, PUBLISHED, OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR TO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, RUSSIA SINGAPORE, SWITZERLAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.
Link –> Important information concerning the Rights Issue April 2024 (PDF)

FÖRETRÄDESEMISSION APRIL 2024
Disruptive Pharma Holding AB (“Bolaget”) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av aktier motsvarande cirka 35,1 MSEK som beslutades av styrelsen den 27 februari 2024 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 2 april 2024 (”Företrädesemissionen”).

Dokument angående företrädesemission april 2024
Fullständig information avseende företrädesemissionen och information om Bolaget presenteras i det prospekt som publicerades den 2 april 2024:
• Pressmeddelande Disruptive Pharma offentliggör prospekt avseende företrädesemission

• Prospekt avseende företrädesemission

• Folder – Sammanfattning av företrädesemission

• Företagspresentation / Pitch deck – 2 April 2024

Teckning
Pressmeddelande 5 april 2024 – Teckningstiden för Disruptive Pharmas företrädesemission inledd

  • Aktieägare som har sitt innehav på depå ska teckna både med och utan företräde via sin bank.
  • Aktieägare som har sitt innehav på VP-konto ska teckna både med och utan företräde direkt mot Aktieinvest.
  • Nya investerare som inte tidigare är aktieägare ska teckna utan företräde mot Aktieinvest på följande länk:

Sammanfattning

  • Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Disruptive Pharma Holding AB erhåller sju (7) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Bolaget. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
  • Teckningskursen är 47 SEK per aktie, vilket innebär att Disruptive Pharma om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs cirka 35,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,6 MSEK.
  • Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 3 april 2024 och teckningsperioden löper från och med den 5 april 2024 till och med den 19 april 2024.
  • Teckningsåtaganden har erhållits från befintliga aktieägare uppgående till cirka 13,7 MSEK motsvarande cirka 39 procent av emissionsbeloppet. Vidare har Disruptive Pharma erhållit investeringsåtagande om cirka 3,1 MSEK motsvarande cirka 8,9 procent av det initiala emissionsbeloppet. Varken tecknings- eller investeringsåtaganden har säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Datum                                     Händelse
2 april 2024                           Extra bolagsstämma för godkännande av bland annat styrelsens beslut om företrädesemissionen
2 april 2024                           Offentliggörande av prospekt
3 april 2024                           Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen
5 april – 19 april 2024           Teckningsperiod
23 april 2024                         Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen