Apr 02, 2024

Kommuniké från extra bolagsstämma i Disruptive Pharma Holding AB

Distruptive Pharma Holding AB (“Bolaget”) har idag, den 2 april 2024, hållit en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt om ett emissionsbemyndigande för styrelsen. Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.disruptivepharma.com.

Antagande av ny bolagsordning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta fyra förslag till ny bolagsordning; Alternativ A, Alternativ B, Alternativ C och Alternativ D, samt att bemyndiga styrelsen att registrera Bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av alternativen, baserat på vad styrelsen efter beaktande av hur många aktier som tecknats och tilldelats i en eller flera nyemissioner, finner lämpligast. Alternativen innebär ändring av 4-5 §§ i bolagsordningen enligt följande:

– Alternativ A: bolagsordningen ska ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst
1 016 259 kronor och högst 4 065 039 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 213 380 och högst 853 520,

– Alternativ B: bolagsordningen ska ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 1 905 070 kronor och högst 7 620 280 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 400 0000 och högst 1 600 000,

– Alternativ C: bolagsordningen ska ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 2 857 605 kronor och högst 11 430 420 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 600 000 och högst 2 400 000, samt

– Alternativ D: bolagsordningen ska ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 3 810 140 kronor och högst 15 240 560 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 800 000 och högst 3 200 000.

 Nyemission av aktier

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 27 februari 2024 om att öka Bolagets aktiekapital med minst 2 533 333,96 kronor och högst 3 556 909,21 kronor genom nyemission av minst 531 914 aktier och högst 746 830 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Rätt att teckna aktier ska, med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till berättigar till sju (7) teckningsrätter och två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen för aktierna i nyemissionen är 47 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 5 april 2024 till och med den 19 april 2024.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut fick stöd av mer än två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman.

Emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission ska kunna ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt aktiebolagslagen.

När det gäller emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktade emissioner), ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att antalet aktier ökar med mer än 215 000.