Företrädesemission maj 2022

Styrelsen i Disruptive Pharma Holding AB (publ) har den 28 april 2022 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bolagsstämmans efterföljande godkännande den 31 maj 2022.

Årsstämman den 31 maj 2022 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att i efterhand godkänna styrelsens beslut från den 28 april 2022 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

 

Utfall i företrädesemissionen

Utfall
Företrädesemissionen omfattade högst 117 597 aktier, varav 59 214 aktier,
motsvarande cirka 50,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av
teckningsrätter. 36 569 aktier, motsvarande cirka 31,1 procent av
Företrädesemissionen, har anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt
har 95 783 aktier, motsvarande cirka 81,5 procent av Företrädesemissionen,
tecknats.


Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i
det prospekt som offentliggjordes i samband med Företrädesemissionen. Meddelande
om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom
att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan
stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan.


Antal aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen tillför Disruptive Pharma cirka 40,6 MSEK före
emissionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen kommer Disruptive Pharmas
aktiekapital att öka med cirka 456 183 SEK till totalt cirka 1 010 260 SEK och det
totala antalet aktier kommer att öka med 95 783 aktier till 213 380 aktier.


Rådgivare
Eminova är Bolagets rådgivare och agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.