Bolagsstämmor

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas
inflytande i bolaget utövas. På årsstämman beslutar aktieägarna bland
annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur
valberedning skall utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och
verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om
fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel,
arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning
till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

• Kallelse
• Fullmakt
• Anmälan
• Valberedningens förslag
• Information om föreslagna ledamöter
• Årsredovisning 2022
• Revisionsberättelse 2022
• Styrelsens förslag på personaloptionsprogram 2023/2028:1
• Aktieägares förslag på personaloptionsprogram 2023/2028:2
• Styrelsens förslag på teckningsoptionsprogram 2023/2028:3
• Protokoll
• Huvudsakliga beslut

Handlingar från tidigare bolagsstämmor
• Årsstämma 31 maj 2022
• Extra bolagsstämma 17 december 2021
• Extra bolagsstämma 10 december 2021