Bolagsstämmor

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. På
årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer,
hur valberedning skall utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det
gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av
vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare.

Årsstämma 25 maj 2023
Styrelsen har beslutat att årsstämma i bolaget kommer att hållas den 25 maj 2023 klockan 9.00, Konferens Hubben, Lokal nr 3, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala. Kallelse sker under april månad. Denna information kommer att uppdateras.

Handlingar från tidigare bolagsstämmor
• Årsstämma 31 maj 2022
• Extra bolagsstämma 17 december 2021
• Extra bolagsstämma 10 december 2021