Bolagsstämmor

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas
inflytande i bolaget utövas. På årsstämman beslutar aktieägarna bland
annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur
valberedning skall utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och
verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om
fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel,
arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning
till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Årsstämma 29 maj 2024
• Kallelse
• Anmälan
• Fullmakt
• Valberedningens förslag
• Information om föreslagna ledamöter
• Årsredovisning 2023
• Revisionsberättelse 2023
• Styrelsens fullständiga förslag om antagande av ny bolagsordning
• Protokoll
• Kommuniké från årsstämma 25 maj 2024

Handlingar från tidigare bolagsstämmor
• Extra bolagsstämma 2 april 2024
• Årsstämma 25 maj 2023
• Årsstämma 31 maj 2022
• Extra bolagsstämma 17 december 2021
• Extra bolagsstämma 10 december 2021