Bolagsstämmor

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. På
årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer,
hur valberedning skall utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det
gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av
vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande
direktören och övriga ledande befattningshavare.

Årsstämma 31 maj 2022
• Kallelse
• Fullmakt
• Anmälan och formulär för postomröstning
• Valberedningens förslag
• Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna ledamöterna
• Protokoll
• Huvudsakliga beslut på årsstämman

Handlingar från tidigare bolagsstämmor
•  Extra bolagsstämma, 17 december 2021
•  Extra bolagsstämma, 10 december 2021